शासन निर्णय माहिती
SRNameDate GR DateDownload
1दिव्यांग व्यक्तींच्या तक्रार निवारणासाठी “तक्रार निवारण अधिकारी” नियुक्त करणेबाबत.शासन परीपत्रक क्रमांक : दिव्यांग २०२०/प्र.क्र.१७/आ(संनि)जी.आर. दिनांक : 01/04/2021Download